Projekty změny Vytisknout stránku

 

VŠCHT PRAHA

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ve spolupráci s NKC - gender a věda realizuje mezinárodní projekt zaměřený na implementaci plánu genderové rovnosti TRIGGER a projekt PEDICEV podpořený MŠMT z programu EUPRO II.

Detailnější informace o aktivitách projektu si můžete přečíst v newsLetteru NKC - gender a věda, článku v časopise ECHO nebo na webových stránkách věnovaných genderové rovnosti na VŠCHT Praha.

Na těchto stránkách si můžete přečíst rozhovory s vědkyněmi z VŠCHT Praha. Zviditelňování začínajících i zkušených a úspěšných vědkyň je jednou z akcí plánu genderové rovnosti.

CZECHGLOBE

Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) v Brně se od roku 2014 podílí na mezinárodním projektu EGERA.

Podpoře genderové rovnosti a aktivitám v instituci je věnována samostnatná sekce na webu CzechGlobe.

CEITEC

V roce 2015 zahájilo projekt strukturální změny výzkumné centrum CEITEC v Brně.

V rámci projektu LIBRA partnerské instituce připraví a následně implementují tzv. plány genderové rovnosti a budou realizovat klíčové aktivity ve čtyřech definovaných oblastech: 1. přijímání vědeckých pracovníků a pracovnic, 2. kariérní rozvoj, 3. slaďování rodinného a profesního života a 4. genderová dimenze ve výzkumných projektech.

Do realizace LIBRA je zapojeno celkem 13 evropských výzkumných institucí v oblasti věd o živé přírodě, které jsou sdruženy do konsorcia EU-LIFE (www.eu-life.eu) a genderová expertní organizace ASDO.