Úvodní stránka >

Gender v Horizontu 2020 >

GENDER V HORIZONTU 2020

Gender v Horizontu 2020 Vytisknout stránku

Plánujete účast v programu Horizont 2020? Přemýšlíte, jak začlenit do projektu genderovou dimenzi?

 

Genderová dimenze v obsahu výzkumu

  • Ve výzvách pro podávání projektů jsou uchazeči o podporu žádáni, aby popsali, jakým způsobem jimi plánovaný výzkum zohledňuje pohlaví a/nebo genderové otázky.
  • Horizont 2020 má řešit hlavní společenské výzvy, jako bezpečnost potravin, bezpečné a čisté energie, ekologickou a integrovanou doprava, změnu klimatu nebo lidské zdraví. Zohlednění potřeb, chování a postojů žen i mužů je relevantní ve všech těchto výzvách.
  • Výzvy k předkládání návrhů s explicitní zmínkou genderových otázek jsou označeny v pracovních programech, a v takových případech je genderová dimenze v návrhu projektu hodnocena jako nedílná součást plánovaného výzkumu.
  • přípradové studie a další tipy, jak zalčenit genderovou rovnost do vašeho výzkumu najdete ZDE a ZDE

 

Podpora rovnosti žen a mužů v týmu

  • Návrh projektu - v části "Members of the Consortium" je nutné specifikovat pohlaví osob primárně odpovědných za realizaci výzkumných aktivit projektu 
  • Hodnocení projektu: při stejném bodovém skóre bude genderová vyváženost faktorem pro řazení projektů ve všech 3 hodnotících kritériích (excellence, impact, implementation)
  • Grantová smlouva: článek k povinnosti „maximální snahy“ (best effort); "Applicants must aim, to the extent possible, for gender balance at all levels of personnel of the action." Podpisem grantové dohody se příjemci zavazují podporovat rovné příležitosti mezi muži a ženami při řešení projektu. Rovněž se zavazují, že se budou snažit v maximální možné míře o dosažení genderové rovnováhy na všech úrovních personálu pracujícího na projektu, včetně úrovně dohledu a řízení projektu.

 

Užitečné zdroje informací

Vademecum on Gender Equality in Horizon 2020

Fact sheet: Gender Equality in Horizon 2020