Úvodní stránka >

PROFESNÍ ROZVOJ >

Pracovní kultura

Kultura pracovního prostředí Vytisknout stránku

Jakým způsobem můžeme o problematice genderové rovnosti zvyšovat povědomí, znalosti a kompetence? Věnujte se osvětě a dalšímu vzdělávání a komunikaci uvnitř instituce. Nejen tím přispějete ke změně kultury pracovního prostředí, aby byla genderově senzitivní a nesexistická, přátelská vůči ženám, mužům či osobám z jiného kulturního prostředí.

Vzdělávání

  • pracovníků a pracovnic instituce na všech úrovních a pro všechny typy pracovních pozic (vedení, management, administrativa, personální oddělení, výzkumní pracovníci a pracovnice)

  • semináře, kurzy a workshopy na témata (příklady):

- genderová rovnost ve vědě, genderová rovnost a excelence
- politika rovných příležitostí žen a mužů
- řízení diverzity
- slaďování pracovního a rodinného života
- genderové předsudky a stereotypy
- sexuální obtěžování

 Standardy pracovní kultury, etické kodexy, kodex k sexuálnímu obtěžování

  • vypracujte si standardy či kodexy pracovní kultury, včetně komunikace (v rámci pracovních týmů, na úrovni oddělení, kateder, fakult i na úrovni celé univerzity či ústavu)
  • Samostatným dokumentem je potom „kodex“ k problematice sexuálního obtěžování. Vypracování a zveřejnění takového dokumentu vypovídá mnohé o tom, jaká je kultura v organizaci - znamená to odmítnutí takových projevů, ale také snahu jim předcházet prostřednictvím zvyšování informovanosti a osvěty. Součástí dokumentu je rovněž popis jak postupovat a na koho se v instituci obrátit, pokud se s takovým jednání někdo na pracovišti nebo ve výuce setká. 

 Informační a osvětové kampaně 

  • realizujte kampaně v rámci instituce na témata například slaďování pracovního a osobního/rodinného života, diskriminace, sexuální obtěžování apod.

 Osobní příklad

  • buďte vzorem pro ostatní, motivujte druhé a podílejte se na vytváření podpůrné a otevřené atmosféry (zejména z pozice vedoucího pracovníka/pracovnice)

Tipy, jak vytvářet férové pracoviště

 

Příklad dobré praxe: Masarykova univerzita

Na vysoké škole, a MU není výjimkou, jsou studenti bráni již jako dospělí. Přináší to s sebou nové možnosti, výzvy, ale i nebezpečí, která mohou na akademické půdě zkomplikovat nejednu situaci. Příkladem je překračování hranic profesionálního vztahu mezi vyučujícími a studenty. Toto překračování hranic nemusí být vždy nutně negativní. Občas je příjemné narazit na vyučujícího, který se vůči studentům chová jako starší kamarád. Nicméně existují určité hranice, zejména když se jedná o nepříjemné či obtěžující chování. Například sexuální obtěžování. 

Více na webu MU zde.
Autor fotky: Ale Ležatka