Fakta

Statistiky

Pro dosažení genderové rovnosti ve výzkumných a vysokoškolských institucí je klíčové zaměřit se na podporu profesního uplatnění a kariérního rozvoje začínajících vědkyň a vědců. Výzkumy ukazují na výrazně nižší zastoupení žen ve vědeckých a výzkumných pozicích v ČR, kdy k zásadnímu „zlomu“ dochází mezi magisterským a doktorským studiem a v postdoktorské fázi.

Genderové stereotypy a strukturální bariéry

Proč se ženy z vědy „ztrácejí“? Příčiny hledejme v přetrvávajícím vlivu genderových stereotypů a předsudků vůči roli žen ve vědě a ve společnosti, které se promítají do nastavení institucionálních pravidel a pracovních podmínek, kultury pracovního prostředí a postojů a jednání jednotlivců.

Výzkumné studie: měříme schopnosti a úspěchy žen a mužů stejným metrem?

Silný vliv pohlaví a genderových stereotypů na možnosti uplatnění žen ve vědecké profesi dokazuje řada studií. Zde naleznete seznam výzkumných studií, které se otázkou vlivu genderových stereotypů zabývaly např. u životopisů, doporučujících dopisů, publikací či udělování profesury. 

Jak situaci změnit?

Pokud se instituce rozhodne rozvíjet diverzitu na svých pracovištích a podpořit kariérní rozvoj žen, musí opatření a aktivity, které pak zahrne do svého plánu genderové rovnosti, směřovat nejen na individuální podporu žen / začínajících vědkyň a vědců, ale i na proměnu institucionálních podmínek a pravidel a kultury pracovního prostředí.